Ga naar hoofdinhoud

Het Nieuwe Verzuim is onderdeel van Tramm B.V.

Tramm B.V., gevestigd aan de Vogelenzangseweg 40, 4033 AH te Lienden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens kunt u vinden op www.tramm.nl

Rob Gresnigt is de Functionaris Gegevensbescherming van Tramm B.V. . Hij is te bereiken via rob@hetnieuweverzuim.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tramm verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer– E-mailadres
 • Adresgegevens
 • BSN nummer
 • Geboortedatum
 • Sollicitatiegegevens, zoals CV, persoonsprofiel en motivatiebrief
 • Klanttevredenheid Gegevens
 • Bedrijfsnaam – E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via rob@hetnieuweverzuim.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tramm B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen, e-mailen of per post gegevens op te sturen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van uw betaling, direct of via derde partijen, facturatie
 • Verzenden van onze nieuwsbrief, postcard en/of reclamefolder
 • Sollicitatieproces
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Het verrichten van administratieve handelingen
 • Het beheer van een klantenbestand
 • Het voeren van geschillen

Geautomatiseerde besluitvorming

Tramm B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tramm B.V.) tussen zit. Tramm B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress als cms voor de website. De website is versleuteld middels een TLS/SSL certificaat. Toegang tot de site is alleen te verkrijgen met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Alleen bevoegde gebruikers hebben toegang. Het mailprogramma wordt gebruikt is Outlook en Google mail.

De volgende systemen worden door Tramm B.V. gebruikt:

Rapasso als CRM systeem (www.rapasso.nl)

Jobport als coaching en matching software (www.jobport.nl)

Twinfield Tax en Accounting software (www.wolterskluwer.com)

Alle systemen zijn te gebruiken door Tramm B.V.. Inloggen gebeurt door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord in combinatie met een twee staps authenticatie.De gebruite systemen zijn ISO 27001 en ISO 4001 gecertificeerd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Tramm B.V. persoonsgegevens uitwisselen. Tramm B.V. kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus, ingeschakelde ZZP’ers en partners. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Tramm B.V. aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Tramm B.V. zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tramm B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden volgens de privacyrichtlijnen van onze hierboven genoemde en gebruikte systemen bewaard.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tramm B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tramm B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar rob@hetnieuweverzuim.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek. Tramm B.V. wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tramm B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met rob@hetnieuweverzuim.nl

Klachten procedure:

Het Nieuwe Verzuim, onderdeel van Tramm bv, hierna te noemen Tramm bv hecht veel
waarde aan een goede en transparante relatie met haar
klanten. Hoewel we altijd zorgvuldig te werk gaan bij het verlenen van onze diensten,
blijft het mensenwerk en kan het gebeuren dat een klant niet tevreden is of dat er iets
mis gaat. We willen je daarom aanmoedigen om eventuele opmerkingen over of
verbetervoorstellen voor onze dienstverlening te bespreken met jouw
contactpersoon, zodat we kunnen leren en verbeteren.

Als je het liever aan iemand anders wilt voorleggen, kun je jouw klacht op drie
schriftelijke manieren bij ons indienen of telefonisch doorgeven.
a. per post: Tramm bv, Vogelenzangseweg 40, 4033 AH te Lienden
b. digitaal: klachten@tramm.nl
c. melding via ons aanmeldingsformulier op tramm.nl
d. Telefonisch, ons nummer staat op de website bij contact gegevens

We hebben een klachtenreglement opgesteld om een zorgvuldige behandeling van
klachten te waarborgen.

Als je een klacht hebt over onze dienstverlening, stuur dan op één van de bovenstaande
manieren de klacht naar ons door en zorg dat deze klacht de volgende informatie
bevat:

 • De datum van het voorval/ervaring van onvrede
 • De naam van jouw contactpersoon
 • Een feitelijke beschrijving van jouw klacht
 • Jouw bereikbaarheidsgegevens (jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer
  en/of postadres)

Team Tramm bv

Back To Top